زلان رزگلد – روشویی پایه بلند

کد محصول – 2005031129