کلیه محصولات کارخانه د-وان دارای گواهی ثبت طرح صنعتی می باشند.

مراحل طراحی محصول در کارخانه د-وان رو دراین فیلم میتونیم مشاهده کنیم .

theonetaps.com/film upload/Devan-F-SM.mp4