مراسم اهدا جوائز و  کاپ قهرمانی به تیم جودوی جوانان آموزش و پرورش البرز و حضور شیرآلات بهداشتی د-وان بعنوان حامی این تیم در این مراسم 

شیرآلات بهداشتی دوان 

 

 

جودو و شیرآلات

فیلم مراسم اهدا جوائز با حضور شیرآلات بهداشتی د-وان 

فیلم پخش شده در برنامه ورزش و مردم درخصوص مراسم اهداء جوائز

شیرآلات بهداشتی